0 €

 
Obchodné podmienky/Reklamačný poriadok
Obchodné podmienky fimy NEDES, s.r.o.:

Obchodné podmienky pre konečného spotrebiteľa (fyzické osoby -koneční spotrebitelia):
V prípade záujmu nám napíšte Vašu adresu, na základe toho Vám napíšeme našeho najbližšieho partnera, kde si môžete produkty NEDES zakúpiť.


Obchodné podmienky pre spoločnosti (firmy, distribútori) – NEDES, s.r.o.:

Podmienkou odberu za veľkoobchodné ceny je predloženie výpisu z OR alebo živnostenského listu. Samozrejmosťou sú kompletné údaje (fakturačná a dodacia adresa, kontaktná osoba, telefón, fax, e-mail, bankové spojenie). Nový zákazník prvé objednávky zaplatí na dobierku resp. predfaktúru. Tovar je zákazníkovi dodaný do 48 hodín (2 pracovných dní) od obdržania objednávky zaslanej do 13:00 hod. v pracovných dňoch.
 
Obchodné podmienky pre firmy a distribútorov


Spôsob objednania:

A. Telefonicky: 0915/738 136
B. Emailom: objednavka@nedes.sk
Na objednávkach prosím uvádzajte:

1. Názov firmy s presnou adresou, prípadne meno zodpovednej osoby
2. IČO, DIČ
3. Telefón, prípadne fax
4. Bankové spojenie
Dodacie podmienky:

A. Odber tovaru - závisí od hodnoty minimálneho balenia. Prosíme zákazníkov, aby tovar objednávali podľa typu a balenia uvedeného v cenníku a pri objednávaní prihliadali na minimálne balenia

B. Spôsob odberu: osobný odber zo skladu - platba v hotovosti, príp. na faktúru. Minimálny odber 40 € bez DPH.

C. Spôsob odberu: dovoz priamo k zákazníkovi prostredníctvom prepravnej služby, objednávka u obchodného zástupcu osobne alebo telefonicky alebo emailom. Pri odbere v rozsahu od 40 € do 90 € bez DPH sa účtuje manipulačný poplatok, poštovné a balné 4,00 € bez DPH. Pri objednávke nad 90 € bez DPH je poštovné a balné zdarma.
Suma minimálnej objednávky sa vo všetkých prípadoch vypočítava z tovaru, ktorý je aktuálne skladom.

Platobné podmienky:

A. Pri prvých troch odberoch od nového zákazníka požadujeme platbu vopred alebo v hotovosti, alebo na dobierku.
B. Pri platbe faktúrou účtujeme penále 0,05% z celkovej čiastky za každý deň omeškania.
C. Každý odberateľ je povinný predložiť pri registrácii výpis z OR a živnostenský list.

Reklamačný poriadok:

I. Všeobecné ustanovenia:

1. Reklamačný poriadok firmy NEDES, s.r.o. je v súlade so zákonom, ktorý upravuje Občiansky zákonník (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, vrátane poslednej novely zákon č.150/2004 Z.z.), zákon č. 634 / 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

2. Na tovar predaný odo dňa 1. 4. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Od 1.5.2017 na tovar obsahujúci LED diody firma NEDES poskytuje záruku 36 mesiacov.


3. V prípade kladného vybavenia reklamácie znáša všetky náklady spojené s reklamáciou dodávateľ. V opačnom prípade odberateľ.

4. Reklamácie uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou, s predložením dokladu o kúpe tovaru.

II. Reklamácia závady vzniknutej v záručnej dobe:

V prípade uplatnenia reklamácie tovaru v záručnej dobe je odberateľ povinný kontaktovať príslušného obchodného zástupcu, prípadne priamo dodávateľa. Obchodný zástupca (OZ) prevezme od odberateľa riadne vyplnený reklamačný list (vrátane pečiatky predajne a podpisu) + reklamovaný tovar. OZ dodá tovar priamo k dodávateľovi, ktorý závadu posúdi a do lehoty 30 dní pošle k reklamácií vyjadrenie (v prípade kladného vybavenia reklamácie dodávateľ poskytne zákazníkovi nový tovar, alebo mu vráti finančnú čiastku formou dobropisu).

Firma NEDES, s.r.o. si vyhradzuje právo na aktuálnu zmenu cien. Všetky Vaše otázky, pripomienky, ale aj sťažnosti a v neposlednom rade i objednávky prosím zasielajte mailom resp. telefonicky na:
NEDES, s.r.o.
Hlavná 35
91921 Zeleneč
email: nedes@nedes.eu
tel.č.: 0915/738 136
Vrátenie nezávadného tovaru
V prípade vrátenia nezávadného tovaru kupujúcim na sklad firmy NEDES s.r.o. bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10% z celej sumy tovaru bez DPH a tiež poplatok za prepravu tovaru a to podľa aktuálnej ceny prepravnej spoločnosti.


Reklamačný poriadok pre konečného spotrebiteľaSpoločnosť NEDES, s.r.o. so sídlom v Zelenči, Hlavná 35, PSČ 91921, IČO: 46257691, DIČ: SK2023295054, zapísaná v obchodnom registri v Trnave, oddiel: Sro, vložka /ďalej len predávajúci/ vyhlasuje, že jej reklamačný poriadok je v súlade so zákonom, ktorý upravuje Občiansky zákonník (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, vrátane poslednej novely zákon č.150/2004 Z.z.), zákon č. 634 / 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa /ďalej len kupujúci/ v znení neskorších predpisov a zákon č. 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Článok I – úvodné ustanovenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vadu predaného tovaru, ktorá sa prejaví po prevzatí tovaru v záručnej dobe /ďalej len záruka/.
Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Kupujúci ihneď po prevzatí tovar prezrie.
V prípade, že kupujúci zistí že dodaný tovar má vadu, vyhotoví o vade záznam a preukáže obchodný pôvod tovaru, tzn. že preukáže doloženým dokladom nadobudnutie tovaru od predávajúceho.
Oprávneným na vybavenie reklamácie je u predávajúceho Reklamačné oddelenie spoločnosti na adrese: NEDES, s.r.o., Hlavná 35, 91921 Zeleneč, tel.č. 0915/738 136, e-mail: nedes@nedes.sk

Článok II – riadenie reklamácií

O riadnom uplatnení reklamácie kupujúceho u predávajúceho rozhodne reklamačné oddelenie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná pre odborné posúdenie vady. Reklamačné oddelenie vedie evidenciu došlých reklamácií.
Reklamáciu vrátane odstránenia vady musí reklamačné oddelenie vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
Ak sa jedná o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola riadne a včas odstránená a reklamačné oddelenie má povinnosť vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť kúpený tovar riadne využívaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo, aby mu reklamačné oddelenie tovar vymenilo alebo môže odstúpiť od zmluvy.

Článok III – rozsah záruky

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré platí záruka, zanikajú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
Zodpovednosť za vady predávajúcemu nevznikne v prípade:
ak je vada preukázateľne spôsobená bežným opotrebovaním, či nesprávnym užívaním
neboli dodržané podmienky odbornej montáže, montáž bola prevedená firmou, ktorá nie je k montážnej činnosti spôsobilá
c) porušením ochranných pečatí a nálepiek
používaním tovaru spôsobom a v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi znakmi parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
predložením neúplných či zjavne pozmenených dokladov – záručný list, doklad o kúpe
Záruka sa nevzťahuje na:
vady spôsobené mechanickým poškodením /napr. pádom/ elektrostatickým nábojom, poveternostnými vplyvmi, živelnou pohromou a pod.
vady spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním návodu na použitie, nedostatočnou údržbou a pod.
vady spôsobené zapojením do elektrickej siete, ktorá nezodpovedná príslušnej STN.

Článok VI – vrátenie tovaru
v prípade vrátenia tovaru kupujúcim na sklad firmy NEDES s.r.o. môže byť účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10% z celej sumy tovaru bez DPH a tiež poplatok za prepravu tovaru a to 4€ bez DPH.

Článok V – záverečné ustanovenia

tieto vyhlásené reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku a tvorí ich prílohu, pokiaľ nie sú priamo v kúpnej zmluve dohodnuté iné individuálne reklamačné podmienky.
Príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka a zákone o ochrane spotrebiteľa majú prednosť pre ustanovením tohoto reklamačného poriadku, v prípade, že sú s nimi v rozpore.
Tieto reklamačné podmienky vyhlasuje predávajúci ku dňu 29.03.2012 s tým, že sú týmto dňom aj publikované na www.nedes.sk tak, aby sa mal každý kupujúci možnosť s ich obsahom zoznámiť pred uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku.

 

NEDES, s.r .o., Hlavná 35, 919 21 Zeleneč, SR
Počet návštev od 30.8.2011: 1432911    Posledná aktualizácia: 23. 08. 2019